Privacyverklaring

Voor een goede behandeling ben ik als behandelende therapeut op basis van de wet op de geneeskundige behandeling (WGBO) verplicht een dossier met uw persoonsgegevens aan te leggen. Dit dossier bevat uw naam, geboortedatum, (e-mail)adres, en telefoonnummer.
Daarnaast maak ik aantekeningen van uw gezondheidsklachten en over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en over overige factoren welke van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat.


Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Dit betekent onder meer:
– het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Verder heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Deze gegevens in uw dossier kunnen ook nog – maar alleen na en uitsluitend met uw expliciete toestemming- voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren,
– Voor het gebruik voor een eventuele waarnemend behandelaar, tijdens mijn afwezigheid
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een zorgnota kunnen opstellen, die voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar (naam, adres, geboortedatum, datum consult, aard van de behandeling).

Ik verwerk ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u daarover eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Bewaartermijn medisch dossier
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 20 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.